خدمات

YÖS

آزمون های ورودی رشته های پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی و تمامی رشته ها در مقطع کارشناسی

TÖMER

مدرک زبان ترکی استانبولی

SAT

آزمون های ورودی رشته های پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی و تمامی رشته ها در مقطع کارشناسی

GRE

آزمون های ورودی رشته های ارشد و دکتری به زبان انگلیسی

ALES

آزمون های ورودی رشته های ارشد و دکتری به زبان ترکی استانبولی

YDS

آزمون زبان های خارجی


آخرین اخبار و رویدادها