tabaelm logo

موسسه بین المللی طباعلم

دارای مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ارائه خدمات اعزام دانشجو به دانشگاههای معتبر کشورهای ترکیه و آذربایجان
اولین و با سابقه ترین موسسه مجاز و رسمی اعزام دانشجو در شمال غرب کشور

توضیحات و لیست دانشگاههای معتبر ترکیه و آذربایجان مورد تائید وزارت علوم و بهداشت برای سالتحصیلی 2019-2018


http://grad.saorg.ir/Home

http://grad.saorg.ir/After-September2018

 

دانشگاههاي ترکیه مورد تاييد وزارت علوم

 

وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

سازمان امور دانشجويان

اداره کل دانش آموختگان

 

لیست دانشگاه‌های مورد تایید بعد از سپتامبر2018

 

تركيه

گروه الف (ممتاز)

 1. Bilkent University
 2. Bogazici University

گروه ب (خوب)

 1. Hacettepe University
 2. Istanbul University
 3. Gazi University
 4. Sabanci University
 5. KOC University
 6. Istanbul Technical University
 7. Middle East Technical University

گروه ج (متوسط)

 1. Dokuz Eylul University
 2. Ege University
 3. Karadeniz University of Technology
 4. Marmara University
 5. Cukurova University
 6. Anadolu University
 7. Ataturk University
 8. Ankara University
 9. Mimar Sinan University
 10. Yildiz Technical University

 

آذربايجان

گروه د (ضعيف)

 1. Azerbaijan National Academy of Science
 2. Azerbaijan National Conservatoire
 3. Azerbaijan State Academy of Fine Art صرفاً در رشته‌هاي وابسته به هنر و نقاشي
 4. Azerbaijan State Oil Academy
 5. Azerbaijan Technical University
 6. Azerbaijan University of Architecture and Construction
 7. Baku State University
 8. Khazar University صرفاً در دانشكده‌هاي اقتصاد و مديريت، معماري، مهندسي و علوم كاربردي، حقوق، هنر، علوم انساني و علوم اجتماعي
 9. Nakhchivan State University

 

نکته بسیار مهم :مدارك تحصيلي صادره از موسسات ضعيف گروه (د) صرفاً تا سطح کارشناسی قابل بررسی و ارزشیابی است. لازم به ذکر است لیست گروه (د) نهایی نمی‌باشد و امکان حذف برخی از دانشگاه‌ها وجود دارد.

 

ماده 3ـ اعتبار‌سنجي موسسه:

 1. هر يك از موسسات و شعب آنان در کشورهاي مختلف، بر اساس ويژگي‌هاي عمومي، آموزشي، پژوهشي و فناوري، اداري ـ مالي و رفاهي، بررسي و با تصويب شوراي ارزشيابي مدارك تحصيلي، به يكي از گروه‌هاي زير سطح بندي مي‌شوند و به نحو مقتضي از طريق اداره كل اطلاع‌رساني مي‏‌گردد.

گروه الف: موسسات ممتاز؛

گروه ب:  موسسات خوب؛

گروه ج:  موسسات متوسط؛

گروه د:  موسسات ضعيف؛

گروه هـ‌: موسسات غير قابل قبول؛

 1. جهت اعتبارسنجي دانشگاه‌هاي خارجي عنداللزوم حضور رایزن علمی یا اخذ نظریه مکتوب آنان در بررسی و تصویب ضروری است.
 2. اعتبارسنجي موسسات خارجي در صورت لزوم هر سال یک‌بار انجام می‌شود.
 3. اعتبار علمی موسسات (و نیز شعب آنان در سایر کشورها) بر مبنای نظر «مرجع قانونی ذیربط»  در کشور (های) متبوع و نظر کارشناسی اداره کل امور دانش‌‏آموختگان تعیین می‌گردد.

 

ماده 4ـ شرايط عمومي ارزشيابي:

 1. براي ارزشيابي مدارك تحصيلي، علاوه بر رعايت قوانين و مقررات آموزش عالي كشور و مفاد اين آيين‌نامه، ضوابط و مقررات عمومي و ضوابط خاص آموزشي هر كشور كه به پيشنهاد اداره و تصويب شوراي ارزشيابي مي‌رسد الزامي است. به همين منظور مقررات مرتبط جهت اطلاع‏ ‌رساني در سايت اداره كل درج مي‌شود.
 2. مدارك تحصيلي در دوره‌هاي حضوري براي كليه مقاطع تحصيلي و نيمه حضوري صرفاَ در مقطع دكتري با رعايت ساير ضوابط و مقررات امكان‌پذير است.
 3. مدارك تحصيلي كليه مقاطع غيرحضوري صادره توسط دانشگاه‌هاي خارج از كشور به هيچ عنوان قابل بررسي و ارزرشيابي نيست.
 4. مدارك تحصيلي موسسات غيرقابل قبول، به هيچ عنوان قابل بررسي و ارزشيابي نيست.
 5. مدارك تحصيلي موسسات ضعيف در مقاطع كارشناسي‌ارشد و دكتري به‌ هيچ عنوان قابل بررسي و ارزشيابي نيست.
 6. مدارک تحصيلي در چارچوب مقاطع رسمي داخل کشور و شامل: كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري ارزشـيابي مي‌شود. كميسيون‌هاي ارزشيابي مدارك، براي تعيين عنوان رشته تحصيلي، رشته و گرايش، وضعیت تحصيلات قبلي متقاضي را مورد توجه و بررسي قــرار مي‏ دهند.
 7. مدارک تحصيلي دانش‌آموختگاني كه صرفاً داراي ارزش استخدامي يا معادل بوده حتی اگر در يكي از موسسات معتبر ادامه تحصيل داده و مدرك بالاتر اخذ نموده باشند، غيرقابل بررسي و ارزشيابي است.
 8. مدارک تحصيلي رشته ‏‌هاي مرتبط با "زبان و ادبيات فارسي" از کليه موسسات معتبر خارجي مورد تأييد وزارت، صرفاً در مقاطع تحصيلي کارشناسی و کارشناسی ارشد، با بررسي کيفي جامع و دقيق، قابل بررسي و ارزشيابي مي‌باشد و به هيچ عنوان، مدارك دوره دكتري رشته مذكور از كشورهاي خارجي قابل بررسی و ارزشيابی نمی‌باشد.
 9. مدارک تحصيلي دوره‌ هاي شش ساله دامپزشکی (MVM)در صورت ارائه پايان نامه و گذراندن حداقل 220 واحد در مقطع "دکـتري عمومي حرفه‌اي دامپزشکي" و بدون نياز به ارائه پايان نامه و دوره‌هاي پنج ساله دامپزشکي با ارائه پايان‏ ‌نامه، صرفاً با اخذ مدرک "کارشناسي ارشد دامپزشکي" ارزشيابي مي‌گردد.
 10. ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی، حتی چنانچه از دانشگاه‌ ‏ها و موسسات معتبر صادر شده باشد، می تواند به تشخیص شورای ارزشیابی، کمیسیون‌های ارزشیابی و یا مدیرکل پس از ارزیابی توانمندی‌های علمی و پژوهشی و حرفه‌ای متقاضی (انجام مصاحبه، اخذ آزمون، برگزاری جلسه دفاعیه، بررسی پایان‏ ‌نامه و رساله، درخواست مقاله و یا بررسی نتایج عملی و قابلیت حرفه ای) صورت پذیرد.

 

ماده 5ـ ارزشيابي اختصاصي مدارك تحصيلي حضوري:

ارزشيابي مدارك تحصيلي كارداني

 1. مدارك تحصيلي كارداني كليه موسسات سه گروه اول شامل ممتاز، خوب و متوسط، پس از بررسي و اطمينان از صحت صدور و تعلق آن [و پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی ارزشیابی]، ارزشيابي و ارزشنامه مربوط صادر مي‌شود.
 2. مدارك تحصيلي كارداني موسسه ضعيفتوسط كميسيون تخصصي ذيربط بررسي و اتخاذ تصميم مي‌شود.

 

ارزشيابي مدارك تحصيلي كارشناسي

 1. ارزشيابي مدارك تحصيلي موسسات ممتاز و خوب، منوط به داشتن مدرك ديپلم دوازده (12) ساله يا پيش‌ دانشگاهي معتبر است.
 2. براي ارزشيابي مدارك تحصيلي موسسات متوسط و ضعيف، علاوه بر داشتن مدرك ديپلم دوازده ساله يا پيش‌دانشگاهي لازم است:

الف- معدل ديپلم يا پيش دانشگاهي دانش‌ ‏آموخته، حداقل 14 يا همطراز آن باشد.

ب- رشته تحصيلي دانش‌ آموخته با رشته تحصيلي دبيرستاني و پيش‌دانشگاهي وي سازگار باشد.

ج- در صورت نداشتن شرایط بندهای الف و یا ب، مشروط به شرکت در آزمون سراسری کارشناسی‌ ‏ارشد در رشته مربوط و کسب حداقل 80% نمره آخرین فرد پذیرفته شده و یا شرکت در آزمون کتبی به تشخیص کمیسیون‏ های ارزشیابی ذیربط.

 

ارزشيابي مدارك تحصيلي كارشناسي ارشد

 1. براي ارزشيابي مدارك تحصيلي صادره از موسسات ممتاز و خوب، داشتن مدرككارشناسي معتبر از دانشگاه‌هاي داخل يا موسسات گروه‌هاي ممتاز يا خوب لازم است.
 2. براي ارزشيابي مدارك تحصيلي صادره از موسسات متوسط، علاوه برداشتن مدرككارشناسي معتبر از دانشگاه‌هاي داخل يا موسسات گروه‌هاي ممتاز يا خوب لازم است:

الف- رشته تحصيلي كارشناسي‌ارشد با رشته تحصيلي مقطع كارشناسي هماهنگ باشد.

ب- معدل كل مدرك كارشناسي، حداقل 14 يا معادل آن باشد.

ج- در صورت نداشتن هر يك از شروط "الف" و يا "ب"، به شرط بررسی کيفی و احراز توانمندی‌های علمی، پژوهشی و حرفه‌ای متقاضي از طريق اخذ آزمون، مصاحبه علمي، ارائه مقاله علمي ـ پژوهشي (حسب مورد يك يا همه آنها)، به تشخيص كميسيون‌هاي تخصصي ذيربط.

 

ارزشيابي مدارك تحصيلي دكتري

 1. ارزشیابی مدارک تحصیلی دوره دکتری صادره از موسساتممتاز و خوب، منوط به داشتن مدرک کارشناسی ارشد معتبر از دانشگاه‌های داخل یا دانشگاه‌ها و موسسات خارجی مورد تأیید وزارت.
 2. برای ارزشیابی مدارک تحصیلی صادره از موسسات متوسطشرایط زیر لازم است: 

الف- داشتن مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد معتبر از دانشگاه‌های داخل یا دانشگاه ‏‌ها و موسسات خارجی مورد تأیید وزارت.

ب- داشتن رساله با کیفیت به تشخیص صاحب‏ ‌نظران متخصص منتخب کمیسیون ارزشیابی ذیربط که از طریق برگزاری جلسه ارزیابی رساله احراز می‌گردد.

 

ماده 6ـ ارزشيابي اختصاصي مدارك تحصيلي نيمه حضوري در مقطع دكتري:

 1. مدرك تحصيلي مربوط به دوره‌هاي نيمه‏‌حضوري صرفاً در مقطع دكتري براي موسسات ممتاز و خوبارزشيابي مي‌شود.
 2. شرایط لازم براي ارزشيابي مدارك تحصيلي دوره‌هاي نيمه ‌حضوري در مقطع دكتري براي موسسات ممتاز و خوب همان شرايط لازم براي ارزشيابي مدارك تحصيلي دكتري حضوري صادره از موسسات متوسط مي‌باشند.
 3. مدارك تحصيلي ناشي از تحصيلات نيمه‏‌حضوري موسسات متوسط و ضعيف، غيرقابل ارزشيابي مي‌باشند.
 4. بررسي و ارزشيابي مدارك تحصيلي دكتري كساني كه از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه، شروع به تحصيل در دوره‌هاي نيمه‌حضوري نمايند، منوط است به:

الف- تحصيل منحصراً در دانشگاه هاي ممتاز و خوب و در رشته‌هاي مرتبط با تحصيلات قبلي انجام شده باشد.

تبصره- داشتن استاد راهنمای دوم داخلی، از اعضای هیأت علمی‏ دانشگاه های داخل که مجاز به داشتن دانشجوی دکتری می باشند (مبتنی بر اخذ موافقت رسمی از معاونت آموزشی و پرداخت هزینه ‏های مربوط به تشخیص دانشگاه) برای کسانی که در دوره‏ های نیمه ‌حضوری تحصیل می‌نمایند توصیه می‌گردد. اداره کل امور دانش‌ آموختگان ملزم به تسهیل در روند ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی این دسته از متقاضیان خواهد بود.

 

 

http://dme.behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=113&fkeyid=&siteid=113&pageid=57700&newsview=143885

 

دانشگاههاي ترکیه مورد تاييد وزارت بهداشت

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت آموزشی

مرکز خدمات آموزشی

اداره ارزشيابي مدارك تحصيلي

 

اسامي دانشگاههاي مورد تاييد (قابل ارزشيابي)

 

بهره برداری از استانداردهای معتبر بین المللی در ارزیابی دانشگاههای خارجی و مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان این دانشگاهها می تواند زمینه های ارتقای نظام سلامت کشور همگام با مجامع بین المللی را فراهم آورد. بر همین اساس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی علاوه بر بررسی های ویژه وزارت متبوع، نظام های رتبه بندی QS، Times و Shanghai که بعضا از پراستنادترین نظام های رتبه بندی جهانی است را ملاک عمل قرار داده و سالانه فهرست دانشگاههای خارجی مجری آموزش علوم پزشکی که مورد تایید می باشند را منتشر می نماید.

در این راستا با بررسی های کارشناسی مدنظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درنظر گرفتن دانشگاه های برتر در رتبه بندی های OS، Times و Shanghaiلیست نهایی دانشگاههای خارج از کشور مورد تایید وزارت متبوع جهت ورودی های سال تحصیلی 19ـ 2018 در رشته های علوم پزشکی تهیه  شد. در این لیست ۶۴۵ دانشگاه از کشورهای مختلف مورد تایید وزارت بهداشت قرار دارند که  با تایید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مطابق با رای صادره در دویست و سی و دومین جلسه شورای عالی ارزشیابی مدارک دانش آموختگان خارج از کشور مورخ 26/6/1396، تصویب شد.

لازم به ذکر است این لیست سالیانه مورد بازنگری قرار گرفته و از ابتدای سپتامبر 2018  صرفا دانشگاههای موجود در این لیست جهت ادامه تحصیل مورد تایید بوده و مدارک صادره طبق ضوابط قابل ارزشیابی می باشند.

لذا ضروری است تا متقاضیان تحصیل در دانشگاههای خارجی از ابتدای سپتامبر 2018 صرفا به دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت مراجعه نموده و به این نکته دقت داشته باشند که در صورت تحصیل در دانشگاههایی غیر از 645 دانشگاه تایید شده، پس از فراغت از تحصیل، مدارک ایشان ارزشیابی نخواهد بود. 

 

فهرست دانشگاههای ترکیه مورد تایید وزارت بهداشت در سال تحصیلی 19-2018

 • دانشگاه کوچ Koc University
 • دانشگاه حاجت تپه Hacettepe University
 • دانشگاه استانبول Istanbul University
 • دانشگاه آنکارا Ankara University
 • دانشگاه اژه Ege University
 • دانشگاه آتاترک Ataturk University (جهت همکاری با دانشگاه علوم پزشکی ارومیه)